FAQs Complain Problems

समाचार

प्रराम्भिक छनौट सुची प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका मिति २०७७/०४/२६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रविधिक सहायक पद करार सेवाको लागी तपशिल बमोजिमको सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष: