FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कार्य स्मपादन जमानत सहित ठेक्का सम्झौता गर्न आउन बारे।

कार्य स्मपादन जमानत सहित आजको मिति दिखि १५ दिन भित्र ठेक्का सम्झौता गर्न आउन बारे।

१. छापे भातेज्यूला त्रिवेणी पाटन घो.बा योजना

२. चसु गाई गौडा पत्तेबाडी ग्रामिण सडक निर्माण योजना

३. उजेलगाउँ देउगौडा लुयाँटा ग्रामिण सडक निर्माण योजना

Invitation For Bid

Invitation for Hardcopy Bids for the Procurement Supply, Delivery, Installation of Computer, Printer and Wireless Modem.

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्भमा सूचना

यस गाउँपालिकाको आ.ब. २०७७/०७८ को लागि  प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि तपशिल बमोजिमका कर्मचारी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक उमेदवारहरु बाट मिति २०७७/०८/२४ गते भित्र दरखास्त आवहान गरिएको छ।

रैथाने बाली प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्तावना आवहान सम्बनधी सूचना।

रैथाने बाली प्रर्वद्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ४ देखी वडा नं ९ सम्म कोदो उत्पादन बजारिकरण सम्बन्धी सूचना।

राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम संचालनको लागि निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धि सुचना।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम अन्तरगत यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कृषि विकास शाखाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा  पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने भएकाले पकेट क्षेत्र विकास गर्ने चाहने

बेमौसमी तरकारी खेती, केरा खेती, किवी खेती, दाते ‍ओखर खेती, टिमुर खेती, मौरी पालन, बुद्ध चित्र खेती सम्बनधी युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रस्तावना आवहान सम्बनधी सूचना।

गाउँपालिका अध्यक्ष संग कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाका बेरोजगार युवा युवतीहरुलाई स्वरोजगार मार्फत बेमौसमी तरकारी खेती-३ जना, केरा खेती-१ जना, किवी खेती-३ जना, दाते ‍ओखर खेती-३ जना, टिमुर खेती-३ जना, मौरी पालन-१ जना, बुद्ध चित्र खेती-१ जना गरी जम्मा १५ जनालाई युवा लक्षित कार्यक्रमको

लिखित परिक्षाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको मिति २०७७ साउन २६ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार प्रधान्मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बिज्ञापन नं. २-०७७/०७८ प्रविधिक सहायकको लिखित परिक्षा मिति २०७७/०७/२४ गते हुने भएकोले यस सूचना मार्फत सम्बन्धीत उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईन्छ।

लिखित परिक्षाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको मिति २०७७ भाद्र १५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ अन्तर्गत बिज्ञापन नं. ४-०७७/०७८ सामाजिक परिचालकहरुको लिखित परिक्षा मिति २०७७/०७/२४ गते हुने भएकोले यस सूचना मार्फत सम्बन्धीत उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईन्छ।

लिखित परिक्षाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको मिति २०७७ भाद्र १५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ अन्तर्गत बिज्ञापन नं. ३-०७७/०७८ प्रविधिक सहायकको लिखित परिक्षा मिति २०७७/०७/२४ गते हुने भएकोले यस सूचना मार्फत सम्बन्धीत उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईन्छ।

प्रराम्भिक छनौट सुची प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका मिति २०७७/०९/१५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल जलबायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ (NCCSP2) अन्तर्गत सामाजिक परिचालक पद करार सेवाको लागी तपशिल बमोजिमको सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ।