FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Invitation For Bid

Invitation for Hardcopy Bids for the Procurement Supply, Delivery, Installation of Computer, Printer and Wireless Modem.

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्भमा सूचना

यस गाउँपालिकाको आ.ब. २०७७/०७८ को लागि  प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि तपशिल बमोजिमका कर्मचारी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक उमेदवारहरु बाट मिति २०७७/०८/२४ गते भित्र दरखास्त आवहान गरिएको छ।

रैथाने बाली प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्तावना आवहान सम्बनधी सूचना।

रैथाने बाली प्रर्वद्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ४ देखी वडा नं ९ सम्म कोदो उत्पादन बजारिकरण सम्बन्धी सूचना।

राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम संचालनको लागि निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धि सुचना।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम अन्तरगत यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कृषि विकास शाखाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा  पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने भएकाले पकेट क्षेत्र विकास गर्ने चाहने

बेमौसमी तरकारी खेती, केरा खेती, किवी खेती, दाते ‍ओखर खेती, टिमुर खेती, मौरी पालन, बुद्ध चित्र खेती सम्बनधी युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रस्तावना आवहान सम्बनधी सूचना।

गाउँपालिका अध्यक्ष संग कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाका बेरोजगार युवा युवतीहरुलाई स्वरोजगार मार्फत बेमौसमी तरकारी खेती-३ जना, केरा खेती-१ जना, किवी खेती-३ जना, दाते ‍ओखर खेती-३ जना, टिमुर खेती-३ जना, मौरी पालन-१ जना, बुद्ध चित्र खेती-१ जना गरी जम्मा १५ जनालाई युवा लक्षित कार्यक्रमको

लिखित परिक्षाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको मिति २०७७ साउन २६ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार प्रधान्मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बिज्ञापन नं. २-०७७/०७८ प्रविधिक सहायकको लिखित परिक्षा मिति २०७७/०७/२४ गते हुने भएकोले यस सूचना मार्फत सम्बन्धीत उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईन्छ।

लिखित परिक्षाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको मिति २०७७ भाद्र १५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ अन्तर्गत बिज्ञापन नं. ४-०७७/०७८ सामाजिक परिचालकहरुको लिखित परिक्षा मिति २०७७/०७/२४ गते हुने भएकोले यस सूचना मार्फत सम्बन्धीत उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईन्छ।

लिखित परिक्षाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको मिति २०७७ भाद्र १५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ अन्तर्गत बिज्ञापन नं. ३-०७७/०७८ प्रविधिक सहायकको लिखित परिक्षा मिति २०७७/०७/२४ गते हुने भएकोले यस सूचना मार्फत सम्बन्धीत उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईन्छ।

प्रराम्भिक छनौट सुची प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका मिति २०७७/०९/१५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल जलबायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ (NCCSP2) अन्तर्गत सामाजिक परिचालक पद करार सेवाको लागी तपशिल बमोजिमको सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ।

प्रराम्भिक छनौट सुची प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका मिति २०७७/०४/२६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रविधिक सहायक पद करार सेवाको लागी तपशिल बमोजिमको सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ।

सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुचना ।

यस कार्यालयाको आ.ब. २०७७/०७८ को नेपाल जलबायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ (NCCSP2) को लागी सब-ईन्जिनियर र सामाजिक परिचालक पदको लागी खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षा द्वारा सेवा करारमा पदपुर्ति गर्नाका लागी बिज्ञापन प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराईन्छ। 

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धमा

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पत्र संख्या २०७७/०७८ च.नं. २३ को मिति २०७७/०४/१२ को पत्रानुसार यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा संचालित रोजगार सेवा केन्द्र को लागी आवश्यक प्रविधिक सहायक पदमा करारमा पदपुर्तिका लागी दरखास्त दिन हुन आवहान गरिन्छ। 

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

यस गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने तपशिल बकोजिमको यान्त्रिक उपकरण E-Bidding मार्फत खरिद गर्नुपर्ने भएकोले उत्पादाक कम्पनीको नेपालमा रहेको आधिकारीक बिक्रेता(Importer) ले वा बिक्रेता(Importer) ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको फर्म तथा संस्थाले मात्र देहाय बमोजिमका शर्तहरुको अधिनमा रही रितपुर्वकको बोलपत्र पेश

MIS अप्रेटर र फिल्ड सहायक को नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा

यस गाउँपालिका अन्तरगत सेवा ईकाइका लागी माग र बिज्ञापन गरिएको  MIS अप्रेटर पद संख्या १ र फिल्ड सहायक पद संख्या २ का लागी राष्ट्रिय परिच्य पत्र पञ्जिकरण बिभाग बबरमहल काठमाडौंको संक्षिप्त सूचिको प्रप्ताङ्कका र मिति २०७६/०७/२७ गते सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता समिति द्वारा लिईएको सिप परिक्षण तथा अन्तरव

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

यस गाउँपालिकाको लागि सब र्इन्जिनियर वा सब अोभरसियर पदमा पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुदा देहाया बमोजिम योगता पुगेको उम्मेदवारबाट दरखासत आव्हान गरिन्छ। दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति २०७५/६/१८

खुला प्रतियोगितात्मक (सेवा करार) परीक्षाको विज्ञापन

यस गाउँपालिकाको तपशिलका गाउँपालिकाको  कार्यलय र वडा  कार्यलयहरुको लागि कार्यलय सहयोगी पदमा पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुदा देहाया बमोजिम योगता पुगेको उम्मेदवारबाट दरखासत आव्हान गरिन्छ।

सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा

यस गाउँपालिकाको आ‍.व २०७५/०७६ को लागि तपशिलको पदमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्धारा सेवा करारमा पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुदा देहाय बमोजिमको योगता पुगेको उम्मेदारबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ । तोकिएको न्युनत्तम योगता पुगेको उम्मेदवारहरुले यस गाउँपालिकाको कार्यलयमा समय भित्र आव