FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आ.व २०७८/०७९ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन FIDUCIARY RISK ASSESSMENT को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट ) विकास कार्यक्रम सऺचालन सम्बन्धि सुचना ।

प्रस्तुत विषयमा  संघिय सरकार शर्सत अनुदान अन्तर्गत चालु आ.व.

आ.ब २०७८/०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे।

आ.ब २०७८/०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको बारे।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योगताक्रमको सुची तथा परिक्षा प्रकाशन सम्बनधमा।

कार्यादेश दिईएको सम्बन्धमा (श्री नेपाल पब्लिक सर्मिला जे.भी)

प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यालय अन्तर्गत आ.ब २०७८/०७९ मा गाउँपालिका प्रशासकिय भवन निर्माणको लागी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय योजना तथा अनुगमन शाखा काठमाडौ बाट ६० प्रतिशत र यस गाउँपालिाका बाट ४० प्रतिशतरकम बाट मिति २०७८/१२/२५ गते हिमालय टाईम्समा आवहान प्रकाशित सूचना अनुसार ठेक्का नं IFB

Pages