FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कार्यपालिकाको बिनियोजन ऐन. २०७७

स्थानीय तहको विनियोजन ऐन

सान्नी त्रिबेणी गाउँपालिकाको आ.ब २०७७/०७८ को सेवा र कार्यहरको लागि स्थिनिय कोष बाट केहि कम खर्च गर्ने र केहि रकम बिनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

Pages