FAQs Complain Problems

समाचार

प्रराम्भिक छनौट सुची प्रकाशित गरिएको बारे।

प्रस्तुत बिषयमा यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका मिति २०७७/०९/१५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल जलबायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ (NCCSP2) अन्तर्गत सामाजिक परिचालक पद करार सेवाको लागी तपशिल बमोजिमको सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष: